+36 30 4195000 akalman970@gmail.com H-CS: 8:00 - 16:30, P: 8:00 - 14:00

Információk

Árak és egyéb információk

Vállalási feltételek

 

Vállalkozás neve:
Kálmán Attila E.V.
Telephely:
2234 Maglód, Majláth u. 9.

 

Felügyeleti szervek:

Az 1. számú mellékletben

és a kifüggesztett hirdetményben találhatók.

 

Vállalt szolgáltatások:

A Vállalkozás vállalja a közúti személygépjárművek szervizelését, valamint közúti személygépjárművek diesel- és benzinbefecskendező rendszereinek javítását.

Kivételek:

Technológia szerint: Gázüzemű és elektromos meghajtású gépjárművek javítása, automata- és mechatronikus váltók le- és felszerelése, javítása, V6-8-10 hengerű gépjárművek motorjának javítása
Típus szerint: BMW és Mercedes összes típusa

 

Ezen Vállalási feltételek a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló, 249/2004 (VIII.27.) Korm. rendelet, valamint a 7001/1988. (Közl. Ert. 6) KM irányelvei alapján készült.

A Vállalási feltételek Kálmán Attila E.V. (továbbiakban: Vállalkozó) által végzett szolgáltatásokra vonatkozik és a Vállalkozó telephelyén érvényes. A szabályzat és mellékletei megtekinthetők a munkafelvétel helyén.

A Vállalkozás jótállási kötelezettségeinek a telephelyén tesz eleget a 249/2004 (VIII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően.


2024 január 01.-től érvényes árak:

 

  Motordiagnosztika: 14 500 Ft/óra
Pl.: kompresszió mérés, vezérlés ellenőrzése, műszeres mérések
  Egyéb javítások: 14 500 Ft/óra
Pl.: motorjavítás, kuplung- és kéttömegű lendkerék csere, fék- és futóműjavítás
  Műszerhasználati díj: 8 000 Ft
Hibatároló olvasás-törlés, élő adatok vizsgálata, IMA kódok felvitele, alkatrészek illesztése
Nyitva tartás:

 

Hétfő: 8-1630
Kedd 8-1630
Szerda 8-1630
Csütörtök 8-1630
Péntek 8-14
 Szombat Zárva
 Vasárnap Zárva

I. Vállalkozási feltételek

 1. A Vállalkozás vezetője felelős azért, hogy semmilyen tekintetben — különösen az árak tekintetében — ne legyenek jogtalan feltételek, a Vállalkozás diszkriminációmentesen működjön. A megrendelés felvétele során a Vállalkozás képzett szakembere megvizsgálja az igényelt szolgáltatás elvállalásának és teljesíthetőségének lehetőségét, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004 (VIII. 27.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak figyelembevételével.
 2. A vállalás feltételeinek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására illetve a munka elvállalására és átadására a Vállalkozás vevőszolgálati ügyintézője (munkafelvevője) jogosult.
 3. Amennyiben a megrendelés az adott gépjárműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától vagy a KRESZ előírásaitól eltér és az 1., pontban foglalt, valamint az 5/1990 (IV.12.) KÖHÉM és 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletekben foglaltaknak nem felel meg, a Vállalkozás a munka elvégzését elutasíthatja. A Vállalkozás - a Megrendelő kérésére - szükségmegoldásra vállalkozhat, ha az a gépkocsi üzembiztonságát befolyásoló szerkezeti részeket nem érinti. Ilyen esetben a munkafelvevő a munkalapon rögzíti, hogy a munkát a Megrendelő felelősségére vállalja és arra jótállás nem vonatkozik.
 4. A garancia és a szavatosság alapján elvállalt gépkocsik kötelező átvizsgálási és javítási munkáira vonatkozó feltételeket a gyár által kibocsátott jótállási füzetben leírtak tartalmazzák.
 5. A Vállalkozás telephelyén a javítóműhelyre vonatkozó biztonsági előírások miatt gázüzemű gépkocsik javítását megtagadhatja.

 

II. A jármű átvétele a tulajdonostól

 1. Amennyiben a Vállalkozás rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a munkafelvevő a Megrendelő által elmondottak szerint a munkalapon feltünteti a hibaleírást, az elvégzendő szolgáltatások körét és mértékét, szükség esetén hiba-felvételezés útján meghatározza a további teendőket.
 2. A Vállalkozás az 1., pont alapján, a munkalapon írásban közli a Megrendelővel a kért munkák elvégzésének (a munkafelvételkor megállapítható, várható legmagasabb, tájékoztatásul szolgáló) vállalási díját, a szolgáltatás elvégzésének határidejét, valamint rögzíti a km-óra leolvasott állását, a gépkocsin látható karosszéria sérüléseket majd leltárjegyzéket készít (tartozékok, pótkerék, üzemanyagszint stb.). A gépkocsiban hagyott személyes és egyéb vagyontárgyakért a Vállalkozás felelősséget nem vállal!
 3. A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles közölni nevét és címét, valamint a Vállalkozás részére átadni a gépkocsival együtt annak forgalmi engedélyét, valamint a gépkocsi kulcsait. A munkalap kötelezően tartalmazza egyebek mellett a Megrendelő és a gépkocsi adatait, úgymint: forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám, leltárjegyzék adatai, stb.
 4. A munkalapot a Vállalkozás és a Megrendelő erre feljogosított képviselője egyaránt aláírásával hitelesíti. A munkalap aláírásával Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a munkalapon megjelölt gépjárművel kapcsolatos javítási munkálatok megrendelésére saját jogán, vagy a gépjármű tulajdonosának meghatalmazása alapján jogosult. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti nyilatkozat valótlanságából eredő minden kárért a Vállalkozással szemben felelősséggel tartozik. Aláírásával a Megrendelő elismeri továbbá, hogy a szerviz vállalási feltételeit megismerte, a munkát megrendelte, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.
 5. A jármű (diesel befecskendező, alkatrész) átvételéről a Vállalkozás átvételi elismervényt ad melyen feltüntetésre kerül a munkalap sorszáma is. A megrendelt munka elkészülte után, a Megrendelő ezzel az elismervénnyel igazolja a jármű átvételének jogosságát a vállalkozásnál.
 6. A Megrendelő külön kérésére köteles a Vállalkozás részletes árajánlatot is készíteni. Ha a hiba csak a szükség szerinti szétszerelés után határozható meg, akkor a megbontás utáni részletes árajánlat kidolgozását kell kezdeményezni, a Megrendelőnek ez alapján kell megrendelnie a szükséges munkát. Az árajánlat elfogadása és a javítási munka megrendelése esetén a részletes árajánlat készítés költségeit a javítási munka elkészültekor kell kiegyenlíteni, ebben az esetben a szétszerelés munkadíj tételét a Vállalkozás csak egyszer számítja fel.
 7. Ha a Megrendelő a gépkocsiját nem hagyja a Vállalkozás telephelyén, azt tovább kívánja üzemeltetni, akkor a Megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Az említett határidőn belül is megszűnik az árajánlat érvényessége, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be. /pl. újabb meghibásodás, karambol stb./ Vállalkozás vállalja, hogy csak gyári eredeti, vagy jóváhagyott minősített, műbizonylattal ellátott alkatrészt szerel be.
 8. A Vállalkozás az ügyfelek által hozott alkatrészek, anyagok beépítését nem vállalja. Ez alól csak a Szervizvezető adhat felmentést, amennyiben a Megrendelő eredeti számlával bizonyítja az alkatrész, vagy anyag vásárlását. Amennyiben a Megrendelő biztosítja az alkatrészt akkor Vállalkozás a mindenkori vállalási óradíj 80%-kal növelt összegét számolja fel munkadíjként. Ha az alkatrész nem beépíthető (minőségi vagy méretbeli stb.) okokból, az újabb alkatrész beszerzéséig a Vállakozás 7000 Ft/megkezdett óra állásidőt számol fel!

 

III. Munkavégzés közben keletkezett változások, a káresetek kezelése

 1. Ha a szolgáltatások elvállalásakor nem voltak pontosan megállapíthatók a szükséges munkák, akkor a megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő feltárt hibákat (pl. megbontás útján, vagy műszeres bevizsgálás útján) a Vállalkozás külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, amennyiben a javítás összes költsége nem haladja meg a megrendeléskor megadott árajánlatban szereplő vállalási díj 115%-át, illetve ha ezzel az Ügyfelet kártól óvja meg.
 2. Ha a munkavégzés során a Vállalkozás olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely
  a., a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez a közlekedésbiztonságot érint-e vagy sem, illetve
  b., a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de a javítás költségei több mint 15%-al túllépik az árajánlatot, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos többlet költségről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a Vállalkozás csak külön, lehetőség szerint írásbeli megrendelésre végezheti el, új elkészítési határidő kijelölése mellett.
 3. A 2/b., pont figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépkocsi Megrendelőnek történő átadásakor a Vállalkozás köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásulvételét a Megrendelő az erről szóló nyilatkozat aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni.
 4. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható - a 2., pontban leírtakon kívül - egyéb ok akadályozza, azt Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.
 5. A szolgáltatás közben okozott károkért (pl.: karosszériasérülés, egyéb alkatrészrongálódás, leltárhiány) a Vállalkozás kártérítéssel tartozik. A Vállalkozás gépkocsiparkolója nem zárható, és nem őrzött. Tárolás (nem a munkavégzés!) során a járműben keletkező károkért (rongálás, természeti kár) a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A próbaút során bekövetkező károk esetén, a rendőrségi vizsgálat alapján lehet a kárrendezést megkezdeni. A kártérítési igényt a Vállalkozás felé írásban kell bejelenteni a gépkocsi átvételekor. A Vállalkozás utólagos reklamációt nem vesz figyelembe.

 

IV. Az elkészült gépkocsi átadása, számlázás

 1. A Vállalkozás a gépkocsi javításának elkészültével - szóban vagy/írásban - értesíti a Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 8 napon belül a gépkocsit nem veszi át, a Vállalkozás tárolási díj felszámitására jogosult. Ennek mértéke: 2.000. Ft +ÁFA /nap. Amennyiben a Megrendelő vagy megbízottja az ajánlott levélben megküldött készre jelentés ellenére a gépkocsit 6 hónapon belül nem veszi át, a Vállalkozás a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.
 2. A Vállalkozás az elvégzett munkákról és a beépített anyagról az aktuális törvényi szabályok előírásai szerinti számlaformátumot alkalmazva, köteles számlát adni a szolgáltatást igénybevevőnek. A számlán tételesen feltüntetésre kerül a gépkocsi km állása az átadás időpontjában, az elvégzett munka, és árjegyzéki díjtétele, a felhasznált anyagok és alkatrészek tételes felsorolása, értéke, végül a szolgáltatás díjának végösszege.
 3. A kiadott számla tanúsítja, hogy az elvégzett munka és a felhasznált anyag és alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas. A felhasznált anyagok minőségtanúsítása nem vonatkozik arra az esetre, amikor az alkatrészt vagy tartozékot a Megrendelő szolgáltatta!
 4. A Vállalkozásnál az alkalmazott díjtételek a Megrendelő betekintésére, rendelkezésre állnak. A számlán feltüntetett díjtételek a Vállalkozás rezsióra bérei szerint vannak meghatározva. A kiszámlázott díjtételek /munkadíj/ és alkatrészek után felszámított általános forgalmi adót a számlában a Vállalkozás külön feltünteti.
 5. A javítás során lecserélt alkatrészek a Megrendelő, garanciális elszámolás szerinti javítás esetén pedig Vállalkozás tulajdonát képezik. Amennyiben a Vállalkozás ajánlatot tesz ezek megvásárlására, akkor a terítés ellenértékét kölcsönös megegyezés alapján alakítják ki.
 6. A vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig a Vállalkozás, a részére a Megrendelő tulajdonát képező, bármilyen jogviszonyból eredően átadott dolgokat (megjavított részegység, jármű) visszatarthatja. A Megrendelő tulajdonát képező, a Vállalkozásnak bármely jogcímen átadott dolgokon a Vállalkozásnak a díja erejéig zálogjoga áll fenn a Ptk. 397. § (2) bekezdése alapján.

 

V. Minőségellenőrzés

A szervizbe beérkező gépjármű javításának minősége a fogadástól az elkészítés utáni átadásig a teljes tevékenység folyamán biztosított. A tevékenységet végzők az általuk végzett munkáért és annak minőségéért felelőséget vállalnak. A jármű érkezéskori minőségét, (járműátvétel) és átadás előtti minőséget (visszaadás előtt), valamint a javítás folyamatosságát a szervizvezető, illetve a munkafelvevő ellenőrzi és biztosítja.

 

VI. A szolgáltatással szembeni panaszok ügyintézése

1., A szerviz az általa a Ptk. 685. § d) pontja alapján fogyasztónak minősülő Megrendelő tulajdonában levő gépjárműveken végzett szervizmunkákra a 249/2004.(V111. 27.) Kormányrendelet alapján vállal jótállást. A jótállási idő a gépjármű a Megrendelő részére történő átadásával kezdődik, és feltétele a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítése a Vállalkozás felé. A jótállás a beépített munka illetve alkatrész értékéig terjed mely összeg a kibocsátott számla végösszege. Bontásból, illetve a bontásból származó felújított alkatrész, tartozék beépítése esetén, a járművet a Vállalkozás működőképes állapotban köteles átadni, Megrendelő pedig átvenni a gépjárművet. Az ilyen alkatrészre, tartozékra jótállást a Vállalkozás nem vállal.

2., A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi, számlázási kifogások bejelentését a Megrendelőnek írásban kell megtenni. A Vállalkozás a Megrendelő jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 1. a Megrendelő nevét, címét,
 2. a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt,
 3. az elvégzett javító szolgáltatás megnevezését, díját,
 4. a jármű átadásának időpontját
 5. a hiba bejelentésének időpontját
 6. a hiba leírását,
 7. a kifogás rendezésének módját

Amennyiben a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben kell feltüntetni. A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Megrendelőnek átadni.

3., A Megrendelő kérheti:

 • a hibásan vagy hiányosan végzett munka kijavítását,
 • a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,
 • az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

4., A hibás teljesítés folytán kijavítandó gépjármű beszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Vállalkozás jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget.

5., A 3., ponttól eltérően kivétel az a szükséghelyzet, amikor a nem megfelelően végzett szolgáltatás következtében a gépkocsi üzemeltetése balesetveszélyessé válik, vagy egyáltalán nem üzemeltethető. A Vállalkozás az esetleges szállítás költségét - a bemutatott számlák jogosságától függően - a Megrendelőnek utólag megtéríti.

6., A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Vállalkozás a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja. Nem tekinthető hibás szolgáltatásnak, ha a Vállalkozás a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a szolgáltatónál írásban, telefonon nem rendeli meg.

7., Vállalkozás a Megrendelő minőségi kifogását lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha az alapos, - a jótállásra, illetve a törvényben meghatározott szavatosságra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően -, teljesíteni. Ha a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy a Vállalkozás számára ezt lehetővé teszi. Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül a Vállalkozás alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja és újabb határidőt ad.

8., Ha a Vállalkozás a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles arról a Megrendelőt írásban, az okok pontos megjelölésével tájékoztatni.

9., A kifogás kivizsgálását a Vállalkozás az alábbi módszer szerint végzi:

a., A munkavégzés mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (munkalapon) rögzített és a Megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását.

b., A jármű megbontása és a javítás során állt-e elő olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a Megrendelő kapott-e tájékoztatást.

c., A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a Megrendelőnek átadott anyag-felhasználási bizonylatokon szereplő alkatrészek és anyagok szükségessége.

d., A Vállalkozással szemben támasztott jótállási igény az elvégzett munkák mértékében helyes-e.

e., A műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári, vagy a javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek.

f., A jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, illetve a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működőképességét.

g., A külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző tulajdonságokat.

10., Ha a javítás módjával kapcsolatban továbbra is tart a vita a Megrendelő és a Vállalkozás között, akkor a Vállalkozás köteles 3 napon belül a- Vállalkozás telephelye szerint területileg illetékes - Közlekedési Felügyelet szakvéleményét kérni. A minőségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni, továbbá biztosítani kell, hogy a Vállalkozás képviselője a vizsgálaton jelen lehessen. A vizsgálatot végző szerv tájékoztatja a Vállalkozást arról, hogy a vizsgálatot a szolgáltatást végző telephelyén vagy a műszaki vizsgáló állomáson végzi-e el.

11., Lényeges műszaki kérdésnek a következők tekinthetők:

A jármű fő- és részegységein javítást, vagy beszabályozást végeznek és ennek ellenére a működésben a javítás előtti állapothoz képest az elvárható mértékű javulás nem, vagy esetleg romlás következett be, illetőleg a javítással összefüggésbe hozható újabb hiba állt elő.

A minőségi kifogás elbírálására a Közlekedési Felügyelet csak akkor vehető igénybe, ha a javítást végző műhely vagy területi műszaki vizsgálóállomás /Közlekedési Felügyelet/ körülményei a felek között felmerülő vita eldöntéséhez nem megfelelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek /anyaghibából eredő kifogások/. Minőségvizsgáló szerv igénybevétele csak a területileg illetékes Közlekedési Felügyelet javaslata alapján történhet.

 

VII. Jótállási feltételek

 1. A fogyasztó jótállási igényét kizárólag a javítási számlával (és 20 000Ft nettó összeg felett a vállalkozás által kibocsátott jótállási jeggyel) érvényesítheti!
 2. Követelje meg a Vállalkozástól a termék átadás (üzembe helyezés) napjának pontos feltüntetését a számlán!
 3. A számlán történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.
 4. A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:
  A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §-ában, valamint a 306.§ (2) bekezdésében foglalt jogok illetik meg: A kijavítást - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Vállalkozás a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét az előzőekben leírtak figyelembe vételével köteles megállapítani és arról a fogyasztót a bejelentéskor, de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatni.
 5. A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:
  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét csak a Vállalkozásnál érvényesítheti. Ez alól indokolt esetben a Vállalkozás Szervizvezetője írásban adhat felmentést. Ebben az esetben az előre egyeztetett helyen és módon elvégzett javítás költségét Vállalkozás vagy közvetlenül a javítást végzőnek egyenlíti ki, vagy utólag köteles Megrendelőnek kifizetni.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozással. Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó termék elszállítása, vagy visszaszállítása szükséges, erről - a gépjárművek, illetve 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható termékek kivételével — a Vállalkozás gondoskodik.

Amennyiben az el-, illetve visszaszállítást a Vállalkozás elmulasztja, azt a Vállalkozás költségére a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.

6., Eljárás vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat.

7., A jótállási felelősség kizárása:

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a Vállalkozás bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, átadás (üzembe helyezés) után keletkezett okból következett be. Gépjármű visszaadásakor a kilométeróra állást is fel kell tüntetni a számlán.

A Vállalkozás, a jótállás érvényességének kezdetét, mindenkor a gépjárműven végzett szolgáltatásnak a Megrendelő részére történt átadás dátumától veszi figyelembe. (Kivétel a jármű javításon kívül általunk forgalmazott felújított vagy használt bontott - bevizsgált fődarabok, alkatrészek.)

8., A Megrendelő a jótállási igényét a Vállalkozás által kibocsátott - a reklamációt érintő - számla vagy műbizonylat bemutatásával, a jótállás mértékén belül érvényesítheti. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

 1. a hiba természetes elhasználódás következménye,
 2. a természetes elhasználódásokkal kapcsolatos beszabályozásokra és beállításokra vonatkozik,
 3. a javítás során elhelyezett védőzár vagy jelzés hiányzik, illetve sérült
 4. ha a jótállás km teljesítményhez is kötött, de a km óra nem működik
 5. a Megrendelő az előírt átvizsgálásokat egyáltalán nem vagy nem megadott km határérték elérésekor végezteti el
 6. a gépkocsin a javított egység nem a jótállással kapcsolatos okból sérül vagy semmisül meg
 7. a gépkocsin a javított részt a Vállalkozáson kívül más megbontja, átalakítja /kivéve: a szükséghelyzetből keletkezett javítást/
 8. a gépkocsit nem a gyártómű által adott kezelési utasításnak megfelelően működtették, vagy a javított részegységeket nem a Vállalkozás ajánlásai, előírása szerint /műbizonylat/ üzemeltették
 9. Szakszerűtlen üzemeltetésnek minősül:
 • ha a gépkocsit a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idéz elő,
 • ha nem az előírt mennyiségű és minőségű hajtó vagy kenőanyagot használták, vagy az olajcsere periódusokat nem tartották be,
 • ha a gépkocsit oktatásra használják.

9., Nem vonatkozik jótállás

a., a Megrendelő által hozott és beépített alkatrészekre, anyagokra

b., üvegféleségekre, izzókra és műanyagbúrákra

c., a gyári előírásoktól, javító-karbantartó technológiáktól eltérően vállalt szolgáltatásokra /pl. korrodált gépkocsik fényezése, szükségmegoldások az üzemképesség helyreállítására, stb./

d., a nem minősített használt - bontott, valamint a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos használt - bontott alkatrészek esetében a"javítható" és a "selejt" minősítéssel jelölt és forgalmazott alkatrészekre, részegységekre.

 

VIII. Záradék

Jelen vállalási feltételeket a Vállalkozó a Megrendelők rendelkezésére bocsátja olyan módon, hogy azt kifüggeszti a munkafelvételen, illetve közzéteszi honlapján és így lehetőséget ad arra, hogy a javítás megrendelése előtt annak tartalmát a Megrendelő megismerhesse. A munkalapon ennek megfelelően szerepel az, hogy a Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy a Vállalkozó a jelen vállalási feltételekben foglaltak szerint vállalja a javítási munkára vonatkozó megrendelések teljesítését.

 

Kelt és kifüggesztésre került: Maglód, 2016. jan. 1.

Kálmán Attila E.V.

 

 

SÜTIKET HASZNÁLUNK
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.